Avís Legal del lloc www.bub-s.com

OBJECTE: La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l' accés del públic a la informació relativa als continguts i les activitats diverses ofertades per l'empresa Curtits i Tallers Sala, S.L. (endavant bub's), a més de possibilitar l' accés a altres informacions, productes, programes i serveis d'entitats diferents a bub's, com també aquelles que esdevinguin accessibles servint-se dels "links" i les connexions existents.

CONTINGUTS: Tots els continguts facilitats en aquest web han estat elaborats amb informació procedent de fonts internes de bub's, com de fonts externes, motiu pel qual bub's no es fa responsable de la possible manca d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a les esmentades fonts externes, responent únicament d'aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificades amb el seu copyright.

ACCES i ÚS: Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i els continguts inclosos en aquesta, seran de l'exclusiva responsabilitat del qui hi accedeixi.
Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit de l'usuari. Queda prohibida amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de bub's o de tercers.

RESPONSABILITAT: bub's no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que es pogués ocasionar als usuaris d'aquest web, o a qualsevol altre, per l’ús il·legal o indegut d’aquest o dels continguts i les informacions accessibles o facilitades en aquesta pàgina.

SERVEI : bub's es reserva el dret de suspendre l'accés al seu web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altre gènere. Pot, així mateix, modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest.

COMERÇ I BOTIGA VIRTUAL : En cas que, per mitjà del present web, es porti a terme una activitat comercial, aquesta consistirà en la recepció i l’enviament de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats o, en el seu cas, s'accedirà per mitjà de "links" a pàgines d'altres entitats que ofereixin productes o serveis que bub's consideri d'interès per als seus clients, atenent-se, en tot cas, a les transaccions que es produeixin, a les disposicions legals vigents i, en particular, a les establertes en la Llei 7/1995, Llei orgànica 2/1996 i Llei 34/2002 (LSSICE).

GENERALS : Per a tota qüestió de litigi referent al present Web, serà d'aplicació la legislació espanyola. Seran competents per a la resolució de qualsevol conflicte els jutjats i tribunals de la província de Barcelona (Espanya).

COPYRIGHT : Tots els drets i continguts d'aquest web estan protegits pel seu Copyright ©. Tots els drets reservats i, per tant, el seu contingut pertany únicament i exclusivament al seu autor. L'accés a aquest material no suposarà, de cap manera, cap tipus de llicència per a la seva reproducció i/o distribució que, en tot cas, estarà prohibida llevat de l'exprés i previ consentiment de bub's.
L'accés al web de bub's implica l'acceptació de totes les condicions esmentades.

© Copyright 2003 - bub's

Curtits i Tallers Sala S.L.
Carrer Galicia 19
08700 Igualada (Barcelona - Espanya)
CIF: B-61.844.973

Registre Mercantil Barcelona :
tom 31364 · foli 0081 · secció general, full b 187377 · inscripció 1ª

Complements de qualitat per gos: collar, corretja, arnés, morrió

Tancar